Członkowie ekspedycji Tell el-Murra: Natalia Małecka-Drozd

mgr Natalia Małecka –Drozd – doktorantka w Instytucie Archeologii UJ

928A0958
Zainteresowana jest przede wszystkim egipską architekturą. W Tell el-Murra przygląda się bliżej staropaństwowym i wczesnodynastycznym strukturom odkrywanym w obrębie osady, analizuje układy murów, zależności między poszczególnymi  pomieszczeniami i próbuje odszyfrować ich funkcje. Jak wyjaśnia Natalia Małecka-Drozd, dotychczasowe odkrycia wskazują przede wszystkim na gospodarczy charakter tej osady, co sugerują między innymi rozpoznane do tej pory silosy oraz instalacje związane z pieczeniem chleba.

928A0936

Podczas sezonu badawczego Natalia Małecka-Drozd nadzoruje prace wykopaliskowe prowadzone w obrębie części osadniczej, zlokalizowanego w północno-wschodniej części stanowiska. Pod jej opieką znajdują się także różne kategorie tzw. zabytków wydzielonych, m.in. fragmenty pieczęci, tokeny, ozdoby, drobna plastyka.